Losje

Losje

Kultur, sosialt og ideelt engasjement,

egenutvikling

Enhet, fred og samhold

i et verdensomspennende brorskap

Enhet

I losjen samles vi på lik linje, står samlet som én enhet,

og arbeider for våre høye mål

Fred

Fredelig sameksistens på tvers av sosiale lag, yrker eller  landegrenser er et viktig element i vår organisasjon.

Samhold

Losjen er samhold, man er et ledd i en kjede hvor hvert enkelt av medlemmene har sin viktige rolle


Hvorfor losje ?


Mange av oss har en hverdag preget av stress, statusjag og prestisje, og vi lever i et hastig jag forbi våre medmennesker.

 

Det er behov for å finne en balanse mellom materielle og åndelige verdier. Vi ønsker å gjøre noe med vår situasjon, gjøre noe med oss selv. Og vi mener at vår Orden hjelper oss med dette. Losjen arbeider for å utvikle en livsstil hos sine medlemmer som kan gi ro, trygghet og harmoni.


Det helt sentrale i vår lære er brorskapstanken. Brødrene i vår Orden knyttes stadig sterkere sammen gjennom ritualene og ved dyrking av samhold og vennskap. Vi oppfordres til å arbeide med oss selv for å bli bedre som mennesker, bli bedre som medmennesker. I et videre perspektiv utvikler dette seg i det internasjonale samarbeidet for fred og vennskap.


Derfor losje!

Druidordenen i Norge


Den første druidlosje i Norge, losje Nordstjernen i Oslo, ble stiftet i 1935. I dag er det rundt 50 losjer i Norge, og ordensarbeidet vinner stadig større tilslutning. Fra Norge har Ordenen spredt seg videre til Island

 

I losjene vil du finne åpne, vennligsinnede menn fra forskjellige yrker og i alle aldre. Medlem kan alle bli som har fylt 25 år og som har god vandel og velordnet økonomi. Stilling og tittel er uten betydning. Det er bare personligheten og interesse for Ordenens høye formål som teller.


Losjene har møter hver fjortende dag, bortsett fra skoleferien om sommeren. Den som søker medlemskap må være forberedt på at det koster noe å være medlem. Årskontingent og gradsavgifter finansierer kostnadene til drift og produksjon av utstyr som er nødvendig for å kunne drive ordensarbeid. Ved hvert møte er det et brodermåltid som er en del av losjemøtet, og dette måltidet bekostes av den enkelte.


Ordenen er noe mer enn vanlig foreningsliv. Hovedsaken er arbeidet med Ordenens ideelle formål, arbeidet med å utvikle seg som et bedre medmenneske, og arbeidet med å tilegne seg kunnskaper av varig verdi. Et viktig element i dette arbeidet, er den rituelle del av et losjemøte. Gjennom tidløse, faste ritualer meddeles medlemmene kunnskaper og holdninger.


På møtene er det også foredrag og musikalske innslag. For å angi retningen på foredragenes innhold, kalles de " ideelle innlegg".


Ordenen arbeider gjennom et gradssystem der medlemmene tilegner seg skrittvise kunnskaper om Ordenen og dens idealer. Nye medlemmer opptas i 1. grad. I alt er det 7 grader, hvorav 7. grad er en spesiell æresgrad som bare et fåtall brødre kan innstilles til.


De vanlige losjene kalles grunnlosjer og arbeider i 1., 2. og 3. grad. Grunnlosjene er tilsluttet såkalte storlosjer som arbeider i 4., 5. og 6. grad. Storlosjene dekker et større geografisk område som f. eks. et fylke, deler av et fylke eller flere fylker, avhengig av antall grunnlosjer i området.


Grunnlosjene er av variert størrelse fra de nystiftede med 15 – 25 medlemmer til de største og eldste losjer med 80 – 100.  Et medlemstall midt i mellom er ideelt for at brødrene skal bli godt kjente med hverandre og for å gi de fleste som ønsker det en oppgave for losjen. Losjene velger hvert annet år medlemmer til å lede losjen og til de forskjellige utvalg. Det første utvalget som et nytt medlem stifter bekjentskap med er festutvalget som blant annet har ansvaret for å servere ved brodermåltidet.


Medlemskapet varer for de aller fleste hele livet.  Men en forutsetning er at ektefelle/samboer er godt kjent med losjearbeidet og hva det innebærer av tidsbruk og kostnader. ”De hjemme” er meget viktige støttespillere, og det legges vekt også på en grundig orientering før opptagelsen av et nytt medlem.  De fleste losjer arrangerer også utflukter, fester og ulike arrangement der ”våre damer” er med. Det finnes også vel etablerte druidiske dameforeninger og kvinnelosjer i mange av de steder der Druidordenen er etablert.


Den Druidiske kvinnelosje kaller seg ”Birgittalosjen”.

Hva medlemmer sier om losjen:

Uten losjen så vet jeg ikke om jeg hadde vært her i dag. Den støtten som losjen har gitt meg er helt uvurderlig

#OH

Det å kunne koma ut ein kveld og treffe brørne ein gong kvar 14.dag er så vektiig at eg kan ikkje få sagt det!

#AS

Som medlem kan du følge med og bidra i sosiale nettverk