Samhold

Samholdet mellom medlemmene er en av Ordenens grunnpillarer. En sterk broderlig relasjon innad er viktig i en urolig verden der det eneste som virker sikkert er at alt er usikkert.

Enhet

I losjen samles vi på lik linje, står samlet som én enhet,

og arbeider for våre høye mål

Fred

Fredelig sameksistens på tvers av sosiale lag, yrker eller  landegrenser er viktige element i Druidordenen

Samhold

Losjen er samhold, man er et ledd i en kjede hvor hvert enkelt av medlemmene har sin viktige rolle

Som medlem kan du følge med og bidra i sosiale nettverk